Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). W związku z tym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KORURS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gierdziejewskiego 17, 02-495 Warszawa, Regon: 140729787, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod nr 0000266933, e-mail: korurs@korurs.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b, c i f RODO to jest w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w celu realizacji obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną Pani/Pana zdolności finansowej, możliwości płatniczych i wiarygodności finansowej oraz dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji w ramach realizacji dla nas usług np. bankowych, księgowych, audytorskich, transportowych,  kurierskich, informatycznych, windykacyjnych.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również później tj. do momentu przedawnienia roszczeń z wynikających z wykonywania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku archiwizacyjnego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.